Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Творчески подход за интегрирано
обучение на деца със специални образователни потребности
в СОУ „Петко Росен”- гр.Бургас”

BG051PO001-4.1.04-0099

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Софтуерният продукт „Игрите на Ема“ съдържа списък от 9 дидактични игри предназначени за ученици със СОП на възраст от 7 г. до 12 г. Игрите са ориентирани към усвояване на основни знания, умения и навици по учебните предмети „Български език и литература“, „Математика“ и „Роден край“. Направен е опит дидактичните игри да следват учебните програми за 1 и 2 клас по БЕЛ, Математика и Роден край.

Добре дошли в света на игрите на Ема!